Pokaż hasła biblijne na dzisiaj

Wtorek, 12 listopada 2019

WTOREK

Ja sam zatroszczę się o moje owce i będę ich doglądał. Ez 34,11

Jezus, widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza.Mt 9,36

Obraz Dobrego Pasterza to Boża miłość w akcji, to Bóg zrywający z wszelkim tanim obiektywizmem. Dobry Pasterz to w Jezusie Bóg stronniczy, który staje po stronie grzesznika.
ks. Erwin Mikler †1995

Jr 18,1-10; Na 2,1-14

WTOREK

Ja sam zatroszczę się o moje owce i będę ich doglądał. Ez 34,11

Jezus, widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza.Mt 9,36

Obraz Dobrego Pasterza to Boża miłość w akcji, to Bóg zrywający z wszelkim tanim obiektywizmem. Dobry Pasterz to w Jezusie Bóg stronniczy, który staje po stronie grzesznika.
ks. Erwin Mikler †1995

Jr 18,1-10; Na 2,1-14

Polityka prywatności aplikacji Biblia na co dzień

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument opisuje Politykę Prywatności aplikacji mobilnej Biblia na co dzień Wydawnictwa Augustana (dalej „Polityka Prywatności”).

 

§ 2 Definicje

Niżej wymienione pojęcia użyte w Polityce Prywatności należy rozumieć następująco:
1) Aplikacja – program komputerowy o nazwie zarejestrowanej „Biblia na co dzień”, należący do Wydawnictwa Augustana, przeznaczony do instalowania przez Użytkownika na urządzeniach przenośnych (np. telefon komórkowy, tablet), za pośrednictwem którego Użytkownik pobiera i wyświetla teksty wydawnictwa „Z Biblią na co dzień”;
2) System – Program komputerowy zainstalowany na serwerach Heroku Inc. 50 Fremont St., Suite 300, San Francisco, CA 94105, będący integralną częścią Aplikacji, za pośrednictwem którego Świadczone są usługi drogą elektroniczną, na którym zapisywane są dane;
3) Dane – Hasła biblijne i inne teksty, co do których wydawcą i właścicielem praw do publikacji jest Wydawnictwo Augustana.
4) Augustana – Wydawnictwo Augustana z siedzibą przy pl. ks. Marcina Lutra 3, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5472096688, REGON: 241017620;
5) Świadczenie usługi drogą elektroniczną – świadczenie usługi bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.);
6) Usługi – usługi świadczone przez Wydawnictwo Augustana drogą elektroniczną przy pomocy Aplikacji;
7) Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca co najmniej jedną wersję Aplikacji zainstalowaną na urządzeniu należącym do niej, na podstawie posiadania zarejestrowanego konta google lub apple id przypisanego do tego urządzenia.

 

§ 3 Korzystanie z Aplikacji

1. Właścicielem oraz podmiotem zarządzającym Aplikacją jest Wydawnictwo Augustana.
2. Aplikacja to oprogramowanie, którego celem jest udostępnienie Użytkownikowi możliwości codziennego czytania treści biblijnych.
3. Dla korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie urządzenia mobilnego, jak również połączenie urządzenia mobilnego z Internetem. Koszty połączenia z Internetem obciążają Użytkownika, stosownie do umów zawartych przez Użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym.
4. Korzystanie z Aplikacji nie wymaga podania jakichkolwiek danych osobowych. Aplikacje nie przechowują żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji.
5. Aplikacja pozwala Użytkownikowi na przelew środków, w formie datku na cele działalności Wydawnictwa Augustana, przy pomocy operatora płatności DotPay sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Wielicka 28 b, 30-552 Kraków, Polska, której regulamin płatności dostępny jest na stronie firmy DotPay. Funkcja przekazywania datków jest całkowicie dobrowolna.
6. Wydawnictwo Augustana może przyjmować datki za pośrednictwem zewnętrznego operatora kanałów płatności (tj. nie będącym Google Pay lub Apple Pay), posiadając osobowość prawną, powołaną uchwałą Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 116 Poz. 739.
7. Dla prawidłowego i efektywnego wykorzystywania Aplikacji mobilnej, niezbędnym jest korzystanie przez Użytkownika co najmniej z urządzenia opartego o system operacyjny Android 5.0 z poziomem interfejsu sdk 21 i nowszego, lub iOS 9.0.0 i nowszego.
8. Aplikację mobilną można pobrać korzystając z internetowych sklepów Google Play oraz App Store.
9. Usługi dostępne za pośrednictwem Aplikacji są nieodpłatne dla Użytkownika.
10. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywa Użytkownik we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi. Wydawnictwo Augustana nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania z Aplikacji.
11. Wydawnictwo Augustana nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Użytkownik ma zawarte umowy.
12. Wydawnictwo Augustana nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Aplikacji mobilnej na urządzeniu niespełniającym wymagań technicznych.

 

§ 4 Zasady funkcjonowania Aplikacji

1. Instalacja Aplikacji odbywa się za pośrednictwem aplikacji – sklepów internetowych Google Play lub App Store.
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć aplikację z urządzenia mobilnego. Usunięcie Aplikacji jest jednoznaczne z rezygnacją z usług Wydawnictwa Augustana świadczonych drogą elektroniczną poprzez Aplikację.
4. Usługi świadczone przez Aplikację świadczone są 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
5. W stosunku do dostępności określonej w ust. 4 powyżej wyjątek stanowić mogą awarie, które ograniczają dostęp Użytkowników do Danych.

 

§ 5 Prawa własności intelektualnej

1. Wszystkie prawa, łącznie z prawami autorskimi, dotyczącymi zawartości Aplikacji są własnością Wydawnictwa Augustana.
2. Hasła biblijne są wybierane na podstawie losowań „Die Losungen” Jednoty Braterskiej w Herrnhut Evangelische Brüder-Unität – Herrnhuter Brüdergemeine Zittauer Straße 20, 02747 Herrnhut.
3. Teksty biblijne według tłumaczenia „Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu” Towarzystwo Biblijne w Polsce 1994, oraz „Biblia ekumeniczna to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu z księgami deuterokanonicznymi przekład ekumeniczny z języków oryginalnych” Towarzystwo Biblijne w Polsce Warszawa 2017.

4. Znaki handlowe, loga, nazwy i wizerunki wyświetlone w Aplikacji mobilnej są zastrzeżonymi lub niezastrzeżonymi znakami handlowymi należącymi do Wydawnictwa Augustana.

 

§ 6 Reklamacje oraz pozasądowe rozwiązywanie sporów

1. Użytkownik jest uprawniony do składania Wydawnictwu Augustana reklamacji dotyczących świadczonych Usług.
2. Użytkownik może składać Reklamacje dotyczące funkcjonowania Aplikacji w formie elektronicznej – na adres ksiazki@augustana.pl.
3. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji przez Wydawnictwo Augustana, Użytkownik powinien przedstawić w Reklamacji opis stanu faktycznego sprawy, zastrzeżenie (zastrzeżenia) dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, jak również wskazać, czego Użytkownik oczekuje od Wydawnictwa Augustana.
4. Wydawnictwo Augustana zastrzega sobie prawo do zmiany Danych, aktualizacji Aplikacji, aktualizacji Systemu, zmiany usługodawcy hostingu Systemu oraz zmiany niniejszej treści Polityki Prywatności.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Wydawnictwo Augustana zastrzega sobie prawo do zmiany treści Polityki Prywatności w dowolnym terminie.
2. W przypadku zmiany treści Polityki Prywatności, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie w aktualizacji na stronie www.biblianacodzien.pl.
3. W sprawach nieuregulowanych, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Polityka Prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Google Play Store i Apple Appstore. Wydawnictwo Augustana nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności realizowaną przez podmioty zarządzające aplikacjami Google Play store i Apple Appstore oraz przestrzeganie przez nie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2018.1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2017.1219) w ramach Google Play store i Apple Appstore.
5. W przypadku braku akceptacji na zasady Polityki Prywatności prosimy nie instalować Aplikacji lub ją odinstalować. Trwałe usunięcie Aplikacji z urządzenia mobilnego jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z Aplikacji.