Pokaż hasła biblijne na dzisiaj

Niedziela, 20 maja 2018

Niedziela

1. Dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego

Boże! Ty wydajesz tchnienie swoje, a stworzone bywają, i odnawiasz oblicze ziemi. Ps 104,30
To, co wydarzyło się w Dzień Zesłania Ducha Świętego, to, czego Kościół, wspólnota wierzących, doświadcza na przestrzeni dziejów dzięki działaniu Ducha Prawdy – jest zwierciadlanym odbiciem cytowanego tu Słowa. Tekst ten w całości oddaje chwałę Bogu Stworzycielowi. To zaledwie dwa zdania, a nimi wyrażona jest afirmacja dla dzieła stworzenia ziemi. Zaledwie dwa zdania i nimi określona zostaje pełna nadziei przyszłość. Również duchowa przemiana, która dla chrześcijanina jest fundamentalnym wydarzeniem. Tym samym, którego pod osłoną nocy wysłuchuje z ust Pana Jezusa Nikodem: Musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie; tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha (J 3,7-8). Dzięki temu odnawia się oblicze ziemi. Alleluja! ABK

Hasło tygodnia: Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów. Za 4,6

Psalm tygodnia: Ps 118,24-29

Pieśń tygodnia: „O Duchu Święty” (221)

Teksty liturgiczne: 4 Mż 11,11-12.14-17.24-25; J 14,23-27; 1 Kor 2,12-16

Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze, tak że nie słyszy. Iz 59,1-2

Jezus rzekł: Jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie. J 16,7-8

Nawiedź nas, Duchu Święty, coś z Ojca, Syna wzięty, o Panie niepojęty. Strapionych Cieszycielu, wierzących Przyjacielu Krynico pociech wielu. Tyś Dawcą jest miłości, Płomieniem gorliwości, Językiem wymowności.
Stephan Langton †1228, Śpiewnik ewangelicki 217,1-3

Niedziela

1. Dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego

Boże! Ty wydajesz tchnienie swoje, a stworzone bywają, i odnawiasz oblicze ziemi. Ps 104,30
To, co wydarzyło się w Dzień Zesłania Ducha Świętego, to, czego Kościół, wspólnota wierzących, doświadcza na przestrzeni dziejów dzięki działaniu Ducha Prawdy – jest zwierciadlanym odbiciem cytowanego tu Słowa. Tekst ten w całości oddaje chwałę Bogu Stworzycielowi. To zaledwie dwa zdania, a nimi wyrażona jest afirmacja dla dzieła stworzenia ziemi. Zaledwie dwa zdania i nimi określona zostaje pełna nadziei przyszłość. Również duchowa przemiana, która dla chrześcijanina jest fundamentalnym wydarzeniem. Tym samym, którego pod osłoną nocy wysłuchuje z ust Pana Jezusa Nikodem: Musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie; tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha (J 3,7-8). Dzięki temu odnawia się oblicze ziemi. Alleluja! ABK

Hasło tygodnia: Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów. Za 4,6

Psalm tygodnia: Ps 118,24-29

Pieśń tygodnia: „O Duchu Święty” (221)

Teksty liturgiczne: 4 Mż 11,11-12.14-17.24-25; J 14,23-27; 1 Kor 2,12-16

Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze, tak że nie słyszy. Iz 59,1-2

Jezus rzekł: Jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie. J 16,7-8

Nawiedź nas, Duchu Święty, coś z Ojca, Syna wzięty, o Panie niepojęty. Strapionych Cieszycielu, wierzących Przyjacielu Krynico pociech wielu. Tyś Dawcą jest miłości, Płomieniem gorliwości, Językiem wymowności.
Stephan Langton †1228, Śpiewnik ewangelicki 217,1-3

Tworzenie corocznej publikacji

Każdego roku, na przełomie kwietnia i maja, odbywa się w Herrnhut losowanie tekstów ze Starego Testamentu do kolejnej edycji biblijnego przewodnika. Do ukazania się gotowej książki upłyną jeszcze ponad 2 lata. W specjalnej puli komisja ma 1824 wersety biblijne. Aby jednak wersety się nie powtarzały, każdy zestaw roczny jest odkładany do ponownego wykorzystania za dwa lata. Z tego zaś wynika, że do losowania wykorzystuje się około 1100 tekstów biblijnych. Teksty na rok 2018 zostały wylosowane 6 maja 2015 roku.

Zestaw na każdy dzień składa się z kilku części, które tworzą różne zespoły.

3 teksty
 Pierwszy werset ze Starego Testamentu zostaje wylosowany – Znaj Boga (…) i służ Mu z całego swego serca i z duszy ochotnej, gdyż Pan bada wszystkie serca. 1 Krn 28,9  (1 stycznia 2017)

Następnie zespół w Herrnhut wybiera z Nowego Testamentu drugi werset, który jest swoistą odpowiedzią lub komentarzem do pierwszego tekstu – Bóg pokoju niech was wyposaży we wszystko dobre, (…) abyście spełnili wolę jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków.  Hbr 13,20.21 (1 stycznia 2017)

Niektóre cytaty biblijne, wyjęte z większej całości, byłyby niezrozumiałe, np. nie byłoby jasne, kto wypowiada przytoczone słowa. Z tego powodu dla jasności zostały one uzupełnione, a dodane słowa zapisano inaczej niż pozostałe, czyli czcionką niepogrubioną lub w nawiasie kwadratowym.  – Ruben rzekł do braci: Nie przelewajcie krwi! 1 Mż 37,22 (3 stycznia 2017). Przy opracowywaniu polskiej wersji zdarza się, że zmieniane są numery wierszy, aby dostosować je do polskiego tłumaczenia Biblii.

Ten sam zespół wybiera trzeci tekst, który jest ludzką odpowiedzią na wcześniejsze cytaty biblijne. Czasem jest to modlitwa, wiersz, pieśń, czy tzw. złota myśl – Pomyślmy chwilę nad tym, jak daleko idące obietnice zostały skojarzone z imieniem Jezus, zarówno przez samego Pana, jak i przez Jego apostołów. Matka Ewa †1930 (1 stycznia 2017). W niektórych wypadkach zespół opracowujący polskie tłumaczenie zmienia trzeci tekst dostosowując go do naszych warunków kulturowych i historycznych.

W niedziele i święta te trzy teksty są uzupełnione stosownie do naszych kalendarzy i poszerzone informacjami liturgicznymi, dotyczącymi niedziel i świąt kościelnych.

dodatkowe czytania 
Ostatni zapis każdego dnia to zaproszenie do poszerzonej lektury Pisma Świętego. Pierwszy tekst ma swoje źródło w lekcjonarzu, przygotowanym przez niemiecką Luterańską Konferencję Liturgiczną. Nawiązuje on do liturgicznego tematu tygodnia i Ewangelii danej niedzieli czy święta.

Drugi tekst zaczerpnięty jest z porządku czytań, przygotowanych przez niemieckie Ekumeniczne Stowarzyszenie Czytań Biblijnych. Jest to tzw. lectio continua czyli metoda lektury Biblii poprzez czytanie każdego dnia kolejnych fragmentów wskazanej księgi biblijnej. Przy użyciu tej metody mamy możliwość przeczytania prawie całego Starego Testamentu w ciągu ośmiu lat. Na poznanie Nowego Testamentu potrzeba nam wtedy czterech lat.

hasło roku i hasła miesięcy 
Publikacja z codziennymi czytaniami biblijnymi ma też biblijne hasło roku i biblijne hasła poszczególnych miesięcy. Szczególnie w II połowie XIX wieku i na początku XX wieku szukano sposobów zachęcenia młodzieży do regularnej lektury Biblii. W ramach takich działań, w roku 1930 zaproponowano wybór jednego wersetu biblijnego, który miał się stać pewnego rodzaju mottem roku. Nie był wówczas związany z tekstami biblijnymi, przeznaczonymi do codziennej lektury. Sytuacja zmieniła się w 1934 roku, gdy przyjęto regułę, obowiązującą do dziś: hasło roku pochodzi z zestawu tekstów biblijnych, przeznaczonych do lektury w danym roku. Jednocześnie zaczęto też kolportowanie dodatkowych haseł poszczególnych miesięcy. Pochodziły one również z fragmentów Biblii, które były czytane w danym miesiącu.

Po II wojnie światowej wyborem tych haseł zajmuje się komitet przygotowujący wybór tekstów biblijnych do codziennej lektury Pisma Świętego (patrz: dodatkowe czytania). Z czasem stał się on w pełni organizacją ekumeniczną, wpierw o szerokim protestanckim przekroju, a od 1969 roku skupiającą również stowarzyszenia rzymskokatolickie i tak powstało Ekumeniczne Stowarzyszenie Czytań Biblijnych.